Trefiberplater. Foto: Varis Bokalders

Trefiberisolasjon

Trefiberisolasjon er varmeisolasjon laget av trefiber kombinert med kunstfiber og et brannhemmende stoff. Kunstfibrene fungerer som bindemiddel og oppgis flere steder å være polyolefin, som er et samlebegrep for flere plasttyper.

Trefiberisolasjon kan benyttes som varmeisolasjon i gulv, vegger, etasjeskiller og tak på samme måte som tradisjonell mineralullisolasjon. Isolasjonen har gode hygroskopiske egenskaper og en viss varmelagringsevne sammenlignet med tradisjonell mineralull, og kan derfor bidra til å unngå kondens i utsatte konstruksjoner.

Trefiberisolasjon som er tilgjengelige på det norske markedet produseres i Nord-Europa.

Sirkulær økonomi

Det viktigste råmaterialet til trefiberisolasjon er tre, som kan sertifiseres fra bærekraftig skogbruk. Biprodukter fra treindustrien kan benyttes i produksjonen. 

Isolasjonen kan kildesorteres som trevirke på byggeplass. Ved avhending går trefiberisolasjon til energigjenvinning.

Helse og inneklima

På grunn av fibertypen forårsaker ikke trefiberisolasjon kløe og ubehag på hud og i luftveiene på samme måte som tradisjonell mineralullisolasjon kan gjøre.

Ammoniumfosfat som brannhemmende stoff har ingen vesentlige negative miljøkonsekvenser, men det finnes også trebasert isolasjon som benytter borsalter og/ eller borsyre. Borsyre er oppført på Prioritetslisten. Type brannhemmende stoff i trefiberisolasjon må derfor kontrolleres før bruk.

Lave klimagassutslipp

Trefiberisolasjon har relativt lave klimagassutslipp. Treandelen bidrar til et relativt høyt karboninnhold i isolasjonen.

Fornybart og rikelig

Ressursgrunnlaget er fornybart og rikelig. Tre er et fornybart råstoff og har liten negativ innvirkning på miljøet, forutsatt at det kommer fra sertifisert og bærekraftig forvaltet skog.

Resirkulering og gjenvinning

Trefiberisolasjon kan gå til kompostering, materialgjenvinning eller energigjenvinning

Lav til medium risiko

Kan inneholde borsyre som flammehemmer. Dokumentasjon på kjemikalieinnhold bør etterspørres.

Lav risiko

Det er ingen kjent fare for avgassing fra trefiber isolasjon. Produktet er normalt innebygget.

Det finnes internasjonal EPD for trefiberisolasjon.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;