#

Slipt betong

Slipt betong er populært som gulv i boliginteriør såvel som garasjer, kontorer og offentlige bygg. I mange tilfeller støpes et betonggulv uansett, så slipt betong kan være et logisk og rimelig valg.

Det finnes tre sorter slipt betonggulv, med ulikt utseende. Et dypslipt gulv synliggjør tilsetningene i betongen før overflaten poleres. En grunnere sliping viser mindre synlig tilsetninger i overflaten. Betong kan også poleres uten at den er slipt med diamantsliper først.

Både sement og ferdig betong produseres i Norge.

Sementproduksjonen utgjør størstedelen av klimagassutslippet fra betong. Dette utslippet kan reduseres ved å benytte lavkarbonbetong, der en andel av sementen i blandingen byttes ut med flyveaske, som er et avfallsprodukt fra kraftproduksjon. Normal flyveaskeandel er fra 15 til 30%, noe som vil redusere CO2 utslippet med inntil en tredjedel. Forsknings- og utviklingsprosjekter i Norge og utlandet pågår for videre å redusere klimagassutslippet gjennom karbonfangst og –lagring.

Sirkulær økonomi

Betong kan produseres med resirkulert tilslag (f.eks. knust betong). Ved endt levetid kan betong knuses og gjenbrukes som for eksempel fyllmasse (nedsirkulering).

Helse og inneklima

Betong avgir lite gasser, og det er ikke nødvendig å be om emisjonsdata. Slipt betong må støvbindes. En eventuell overflatebehandling må kontrolleres.

Sement har en lav PH-verdi og sementblandinger kan forårsake irritasjon og etseskader. Langvarig eksponering for sementblandinger kan også resultere i kromallergi på grunn av kromsalter i sementen.

Andre miljøhensyn

Betong har høy termisk masse og kan bidra til å jevne ut temperatursvingninger i et bygg. Brukt på riktig måte kan dette redusere oppvarmings- og kjølebehov og tilhørende energibruk.

Relativt store utslipp ved sementproduksjon

Utslipp er beregnet med utgangspunkt i et 50mm påstøp som er slipt og etterbehandlet, oppå et konstruktivt dekke. Det bør benyttes betong med en høyest mulig andel av flyveaske.

Ikke-fornybart men rikelig

Betong består av aggregater i form av grus og sand, sement og vann. Portland sement er en blanding av kalsium, silikon, aluminium og jern. Ressursene er rikelige.

Ressursene er ikke fornybare

Resirkulering og gjenvinning 

Kan knuses og brukes som fyllmasse

Betong er vanskelig å gjenbruke

Lav risiko

Betong inneholder ingen kjemikalier på prioritetslista.

Lav risiko

Betong er et lavemitterende materiale. Slipt betong bør støvbindes.

Det finnes en rekke EPD for norskprodusert betong og sement.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;