#

Pressede trefiberplater

Pressede trefiberplater består av trefiber som trykkes sammen under varme og høyt trykk. Treets egen lignin fungerer som bindemiddel. De er produsert i en våt prosess og finnes i tre varianter – harde, mellomharde og porøse plater.

Tresortene er i hovedsak ikke-truede og rikelige, ofte tynningsvirke fra bartre og biprodukter fra løvtre, sagflis osv. Truede tresorter er uvanlig, men kan forekomme. Resirkulert papp eller papir blir også brukt til porøse plater. Standard platetykkelser er mellom 1,8mm og 30mm. Trefiberplater kan benyttes til bl.a. veggkledning, undergulv, tak underlag, laminatgulv og innenfor møbelindustrien. Trefiberplater produseres i Norge.

Sirkulær økonomi

Det viktigste råmaterialet til trefiberplater er tre, som kan sertifiseres fra bærekraftig skogbruk. Biprodukter fra treindustrien og i noen tilfeller resirkulert papp kan benyttes i nye plater. Pressede trefiberplater er mulige å gjenbruke, dersom de skrus og ikke limes for å lette demontering. Det er ingen etablert gjenbruksordning for pressede trefiberplater, og avhendede plater går i hovedsak til energigjenvinning.

Helse og inneklima

Platene kan også inneholde aluminiumsulfat, ammoniumsulfat og jernsulfat. Disse er ufarlige. Trefiberplater som kan bli utsatt for fukt er oljeherdet med tallolje, linolje eller er impregnert med asfalt.

Det er registrert svært stor variasjon innenfor produktgruppen. Klimagassutslippet er derfor produktavhengig

Råmaterialene er fornybare og rikelige

Normalt benyttes biprodukter fra treindustrien til produksjonen, men kilde for råstoffet må sjekkes.

Kan gjenvinnes og ombrukes

Trefiberplater er i stor grad egnet til gjenbruk. Plater som avhendes kan energigjenvinnes. Plater uten fenol kan komposteres.

Liten risiko

Det er liten fare for kjemikalier i pressede trefiberplater.

Lav risiko

Det er få emisjoner fra trefiberplater produsert med våtmetode uten tilsetninger (tilfredsstiller BREEAM-NOR uten test). 

Impregnerte plater kan ha høyere emisjoner og bør ikke benyttes inne.

Trevirke som benyttes til sponplater bør være sertifisert. Aktuelle sertifiseringsordninger er FSC og PEFC. Det finnes Svanemerkede trefiberplater, og plater med norsk og internasjonal milljødeklarasjon (EPD)

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;