#

MDF plater

MDF-plater består av trefiber som kombineres med lim under høy temperatur under høyt trykk. MDF-plater kan benyttes til veggkledning, undergulv, tak underlag, laminatgulv og innenfor møbelindustrien. MDF-plater produseres i Norge, Norden og Europa.

De er produsert etter en tørrprosess. Tresortene er i hovedsak ikke-truede og rikelige, men tropisk trevirke kan også forekomme. Det er ofte brukt tynningsvirke fra bartre og biprodukter fra løvtre, sagflis osv. Lim er enten fenolhartslim (PF) eller urea-formaldehydlim (UF). Platene kan også inneholde voks, urea, ammoniumsulfat og jernsulfat og tilsetningsstoffer som f.eks. brannbeskyttende stoffer. Standard platetykkelser er mellom 1,8mm og 30mm.

Sirkulær økonomi

MDF-plater er mulige å gjenbruke dersom de skrus og ikke limes. Det er ingen etablert gjenbruksordning for MDF-plater. Nye prosesser er under utvikling for å gjenvinne trefiber fra MDF plater til andre bruksområder som trefiberisolasjon og kompost. Avhendede plater går i hovedsak til energigjenvinning.

Helse og inneklima

Emisjoner kan avgis av limet, f. eks. formaldehyd. UF lim har høyere emisjonsnivåer enn PF lim, og disse øker ytterligere dersom platen blir fuktig. Det er reist spørsmål ved helserisiko knyttet til trefiberstøv og kjemikalier som frigjøres under bearbeiding av MDF plater, som kan skape luftveisirritasjoner. Det bør alltid benyttes maske og beskyttende utstyr under bearbeiding av MDF. MDF bør være forseglet (maling, belegg o.l.) i bruksfasen.

Andre miljøhensyn

Produksjon av organisk lim kan være forurensende.

Høyt klimagassutslipp

Høyt klimagassutslipp, men her er det store variasjoner funnet innenfor produktgruppen. Platetykkelse er avgjørende. 

Råmaterialene er fornybare og rikelige

Normalt benyttes tynningsvirke og biprodukter til MDF produksjon

MDF basert på tropisk trevirke kan forekomme

Kan ombrukes og gjenvinnes

MDF-plater er mulige å gjenbruke, dersom de skrus og ikke limes for å lette demontering. Plater som avhendes kan energigjenvinnes. Plater uten fenol kan komposteres.

Lav risiko

Limstoffene som benyttes kan inneholde kjemikalier. MDF plater kan også være behandlet med brannhemmende stoffer.

Lav til middels risiko

 Det er store variasjoner i produktgruppen.

Emisjoner kan avgis av limet, f. eks. formaldehyd. UF lim har høyere emisjonsnivåer enn PF lim, og disse øker ytterligere dersom platen blir fuktig.

Trevirke som benyttes til MDF bør være sertifisert. Aktuelle sertifiseringsordninger er FSC og PEFC. Det finnes Svanemerkede MDF produkter, og flere MDF produkter med internasjonal milljødeklarasjon (EPD)

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;