#

Kryssfinér

Kryssfinérplater består av finér, tynne skiver av gran, furu eller bjørk, som er limt sammen til plater. Tre brukt til finér er av middels til god kvalitet men må være kvistfri. Tresortene er i hovedsak ikke-truede og rikelige, men finér av tropisk trevirke kan også forekomme.

Platene produseres ved at hvert sjikt er lagt vinkelrett mot det neste. Ulike typer lim benyttes, blant annet fenolhartslim (PF) eller (UF). Produksjon av finer gir relativt store mengder avfall, men avfallet er egnet til energigjenvinning eller bruk i produksjon av sponplater. Standard tykkelser er fra 4mm til 50mm.

Kryssfinerplater kan brukes til bærende konstruksjon i vegg, gulv eller tak, både inne og ute. Kryssfiner produseres i Norge, Norden og EU.

Sirkulær økonomi

Kryssfiner er i hovedsak basert på fornybare ressurser, og mange produsenter i Norden har kilder for råmaterialet som er fra sertifisert bærekraftig skogbruk. På grunn av produksjonsformen i dag er det ikke mulig med resirkulert innhold i kryssfiner, men platene kan gjenbrukes eller kvernes til bruk i andre bygningsplater. Det er ingen etablert gjenbruksordning for kryssfiner, og avhendet trevirke går i hovedsak til energigjenvinning.

Kryssfiner benyttes ofte i forskalingsarbeider. I mange tilfeller kan kryssfiner til forskaling erstattes av systemforskaling av stål, som medfører mindre avfall og kan gjenbrukes.

Helse og inneklima

Mange kryssfinerplater kan dokumentere lav avgassing. Platene må holdes tørre, da fuktighet kan føre til høyere avgassnivåer.

Andre miljøhensyn

Produksjon av organisk lim kan være forurensende.

Moderate klimagassutslipp

Klimagassutslippene er moderate, men det er mye variasjon innenfor produktgruppen. Platetykkelse er dessuten avgjørende.

Råmaterialene er fornybare og rikelige

Råmaterialene er fornybare og rikelige.  

Kryssfiner basert på tropisk trevirke kan forekomme. Kryssfiner kan ikke produseres av restmaterialer.

Kan ombrukes og materialene kan gjenvinnes

Kryssfinerplater er mulige å gjenbruke, og bør skrus og ikke limes for lettere demontering. Plater som avhendes kan energigjenvinnes. Plater uten fenol kan komposteres.

Lav risiko

Limstoffene som benyttes kan inneholde kjemikalier. Det er ellers lite kjemikalier forbundet med produktgruppen.

Lav risiko

Emisjoner kan avgis av limet, f. eks. formaldehyd. UF lim har høyere emisjonsnivåer enn PF lim, og disse øker dersom platen blir fuktig. 

Trevirke som benyttes til finer bør være sertifisert. Aktuelle sertifiseringsordninger er FSC og PEFC. Det finnes produkter med god miljødokumentasjon og internasjonal milljødeklarasjon (EPD)

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;