#

Heltre plater

Heltre plater består av sagde trestaver og lim. Ofte brukes bjørk, bøk, eik, furu, kirsebær, lønn m.m. Heltre plater kan også være basert på tropiske tresorter. Platene brukes i hovedsak som benkeplater og møbler, men kan også benyttes som innvendige overflater

Heltre plater produseres flere steder i Norge og Europa. Tresort, produksjonsprosess og limtype påvirker miljøegenskapene til platene.

Sirkulær økonomi

Heltreplater er i hovedsak basert på fornybare ressurser, og mange produsenter i Norden henter råmaterialet fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Platene er velegnet til gjenbruk når kvalitet og sortering er god. Det er imidlertid ingen etablert gjenbruksordning for heltreplater, og kastet trevirke går i hovedsak til energigjenvinning.

Helse og inneklima

Overflatebehandlingen er den viktigste kilden til avgasser fra heltre plater. Platene kan behandles på mange måter, inkludert olje, voks, lakk og maling. Det er viktig å ta i betraktning emisjonsdokumentasjon fra leverandører ved valg av overflatebehandling. Overflatebehandlede heltreplater kan svanemerkes.

Andre miljøhensyn

Produksjon av organisk lim kan være forurensende

Lavt klimagassutslipp

Klimagassutslipp skjer i hovedsak ved transport

Klimagassutslipp skjer ved transport fra skog til produksjonssted og i limproduksjon. Valg av tresorter med lang transportvei vil ha stor betydning for klimagassutslippene.

Fornybare og rikelige

Fornybar og i hovedsak rikelige ressurser. At trevirket kommer fra bærekraftig drevet skog etc. kan kontrolleres via sertifikater som PEFC og FSC

Truede tresorter kan imidlertid forekomme. PEFC og FSC er eksempler på sertifikater som setter krav til bærekraftig skogdrift men ikke for fravær av tropisk tømmer. 

Egnet for ombruk og materialgjenvinning

Beregnet levetid for heltre plater er 60 år. Plater uten fenol kan komposteres. Formaldehyd nedbrytes av naturlige prosesser.

Lav risiko

Det er ingen farlige kjemikalier i platenes treverk

Limstoffene og eventuell overflatebehandling som maling kan inneholde farlige kjemikalier. 

Lav risiko

All trelast gir fra seg en del avgasser til innemiljøet i form av naturlig formaldehyd. Formaldehyd finnes i bygningsplater og andre produkter som er sammensatt med lim. Lim og overflatebehandling kan forårsake emisjoner. Disse øker dersom platene blir fuktige.

Trevirket som benyttes i platene bør være sertifisert, for eksempel gjennom PEFC og FSC ordningene.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;