#

Gipsplater

Gipsplater er blant de mest brukte bygningsplatene i norsk byggebransje. Platene består normalt av 95% gips med glassfiberarmering og et lag papp på hver side. Det finnes også gipsplater uten papp på utsiden.

Produktbeskrivelse

Gipsplater består normalt av vann, papir (kan bruke resirkulert papir), rågips eller resirkulert gips, avfallsprodukt fra rensing av svovelgass fra kullkraftverk, samt noen andre tilsatsstoffer som lim.

Gips er et mineralsk råmateriale som brennes for å kunne brukes i gipsplater. Gipsplater er vindtette, branntette, varmelagrende, lydisolerende og diffusjonsåpne, og derfor egnet til bruk i vegg både inne og ute (tildekket vindsperre). De kan også brukes i himling og undergulv.

 

Sirkulær økonomi

Det resirkulert innholdet i en gipsplate kan være opptil 99%, og de store gipsplateprodusentene har alle en vesentlig andel resirkulert gips i sine plater. Gips kan gjenvinnes uendelig. Gipskjernen i brukte gipsplater kan deles fra papir og andre urenheter og selges som råstoff i nye gipsplater. Plater produsert i dag inneholder vanligvis mellom 10 og 35% resirkulert gips.

 

Helse og inneklima

På norske miljødeklarasjoner (EPDer) oppgis emisjonsklasser, der emisjonsklasse M1 tilsvarer lavt forurensede materialer. Platene kan oppta fuktighet fra omgivelsene og kan dempe svingninger i relativ fuktighet i rommet, forutsatt av platene ikke forsegles med en fukttett overflatebehandling, for eksempel plastmaling). Det finnes gipsplateprodukter med materialer som øker den termiske massen til platene. Dette kan bidra til å utjevne temperatursvingninger i innemiljøet.

 

Andre miljøhensyn

Gipsplateproduksjon forårsaker relativt lite forurensning, men nedbryting av gipsprodukter kan forårsake mulig svovelforurensning.

Lite forurensende

Mengden klimagassutslipp avhenger av andel resirkulert materiale og energikilde i produksjonen. Plater basert på resirkulert materiale er vanlig i Norden. 

Plater basert på rågips har høyere utslipp.

Ikke fornybar men rikelig

Råmaterialene er ikke-fornybare men rikelige. Gipsplater kan potensielt inneholde opp til 99% gjenvunnet råmateriale dersom det benyttes resirkulert papir og resirkulert gips.

Lite gjenbruk, noe kan gjenvinnes

Levetid for gipsplate i bruk er 60 år. Noe av avfallet kan gjenvinnes og inngå i nye plater (typisk 25%).

Ofte er gjenbruk vanskelig, da platene som regel ødelegges ved demontering. En del går til deponi.

Lav risiko

Gips kan inneholde miljøgifter i små mengder blant annet borsyre som står på REACH Kandidatsliste. (Kandidatlisten er en liste de europeiske kjemikaliemyndighetene (ECHA) har opprettet over stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøfarlige egenskaper.)

Lav risiko

Gips har lave utslipp. Alle gipsprodukter tilfredsstiller HEA 9-krav i BREEAMNOR (BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM)

Produkter med norsk miljødeklarasjon er tilgjengelig. Etterspør milljødeklarasjon (EPD) i henhold til NS EN 15804 for informasjon om et spesifikt gipsplateprodukt

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;