Ill: Lars Hammarlin, Svensk Byggnadsvård

Etterisolering av tømmervegg med innblåst celluloseisolasjon

Erfaring fra Vestlandet - Luster

Hvorfor etterisolere yttervegg? 

  • Reduserer fyringskostnader
  • Innblåsing av isolasjon kan utføres uten at utvendig kledning fjernes
  • Utvendig innblåsing medfører små ulemper for beboerne

Hva kan man isolere med? 

  • Steinull
  • Glassull
  • Celluloseisolasjon
  • trefiberisolasjon

 

Slik kan du gjøre det 

1. I dette tilfellet ble den utvendige kledningen fjernet. Man ønsket å kontrollere veggen og lekte ut for mer isolasjon og luftet kledning. En del av huset hadde vært utsatt for angrep fra husbukk. Man ønsker derfor å kontrollere skadebildet på tømmerveggen. Kledningen ble lagret for gjenbruk. En vegg var tidligere isolert med innblåsing, her ble isolasjonen fjernet.

Solvorn Vegg Foto Solvorn Laft Og Bygg

Kledningen ble demontert og lafteveggen kontrollert. Gammel innblåst isolasjon ble fjernet. Foto: Solvorn Laft og Bygg

2. Den gamle utforingen ble fjernet og erstattet av ny i omtrent samme dimensjon som de gamle, 98 mm. Den nye utlektingen ble lagt rett på tømmerveggen. Den ble imidlertid justert for å få en rettere vegg.

3. I bunn ble det lektet ut en ny svill som underlag for den innblåste isolasjonen. En vindsperre av duk ble lagt litt inn på tømmerveggen og rundt svillen.

Illustrasjon Celluloseisolasjon Tømmervegg Illustrasjon Christer

Oppbygning av ytterveggen. Illustrasjon: Christer Stenby

4. Utenpå utlektingen ble det lagt asfaltsplater som vindsperre og avstiving for isolasjonen. Hvis man bruker dukt fremfor plater kan det være en risiko for duken presses ut mot kledningen. Da forhindrer man god lufting.

5. Utenpå asfaltplatene ble det lagt nye sløyfer på 20mm. Disse sikrer god lufting bak kledningen. Sløyfene ble lagt stående ettersom kledningen monteres liggende.

6. Etter at asfaltplatene og sløyfene var montert blåste man inn celluloseisolasjon mellom plater og tømmervegg. Når man blåser inn før kledningen monteres unngår man å lage sjenerende hull. Isolasjonen blåses inn med overtrykk for å sikre god fylling. Da unngår man at isolasjonen "faller" sammen u bunnen av veggen.

Huset er vindtettet. Foto: Solvorn Laft og Bygg
Huset er vindtettet. Foto: Solvorn Laft og Bygg

7. Det er svært viktig å sikre at alle hulrom fylles med isolasjon. Det kan derfor være en fordel å beregne et cirka forbruk. Dersom man demonterer kledningen som i dette tilfellet kan man lage skisser over alle hulrom i veggen

8. Det ble ikke brukt dampsperre på varm side av veggen. Det ble derimot gjort tiltak for å unngå lekkasjer av varm og fuktig luft.

9. Til sist ble den gamle kledningen montert. For å beholde det opprinnelige utseende på vindusomramningen ble vinduene flyttet ut. Ettersom kledningen ble luftet ble veggen totalt flyttet ut ca. 3 cm i forhold til tidligere.

Vær oppmerksom på 

Innblåsing av isolasjon bør ikke utføres uten at det først er foretatt en bygningsteknisk vurdering av veggens oppbygning. Dersom utvendig kledning ikke er utlektet vil innblåsing av isolasjon føre til økt risiko for fuktskader. I denne erfaringen kledningen tatt ned og tømmeret kontrollert og kledningen luftet. 

Ekspertens kommentar

Riksantikvaren, "Råd om energisparing i gamle hus"

Ved innblåsing av isolasjon i hulrom slipper man å åpne opp konstruksjonen, men man vil ikke få oversikt over eventuelle skader. Vi anbefaler å åpne konstruksjonene og kontrollere bjelkelagsendene, feltene under vinduene, nedre del av veggen ned mot grunnmuren og andre overganger for å være sikker på at det ikke er skader her som kan utvikle seg når de bygningsfysiske forholdene endres ved etterisolering.

Utlekting medfører at vegglivet flyttes utover, dette vil påvirke det arkitektoniske helhetsinntrykket av bygningen. Svært ofte vil et slikt tiltak i praksis medføre tap av de originale bygningsdetaljene. På steder med mye slagregn er det risiko for skader på kledningen fordi den vil tørke ut saktere etter nedfukting fordi varmestrømmen innenfra blir redusert.

Ved innblåsing av isolasjon i hulrom vil man normalt ikke montere dampbrems mot innerommet. Dermed kan den fuktige, varme inneluften trenge ut i veggkonstruksjonen. Når temperaturen i veggens ytterste sjikt synker, kan det danne seg kondens. Dette kan forårsake råtesoppangrep. Dette skjer imidlertid svært sjelden i praksis. Da skal det være svært fuktig inneluft, noe som er sjelden i boliger bortsett fra baderom. Innvendige tapetser, plater, paneler og malingslag gir ofte tilstrekkelig damp- og lufttetthet. God ventilasjon bidrar også til at dette unngås