Kjerkgata, Røros. Foto: CEWG

Utvendig etterisolering av laftede vegger og tømmervegger

Ekspertens beskrivelse - skritt for skritt

Et vellykket resultat avhenger av god planlegging både med tanke på utseende og tekniske løsninger.

Etterisolering av laftede vegger uten eksisterende utvendig kledning endrer husets proporsjoner og utseende radikalt. Dersom huset er kledd fra tidligere bør man etterstrebe at ny utvendig kledning og detaljering av fasaden og vindusomrammingene blir mest mulig lik den gamle.  Det innebærer blant annet at eksisterende vinduer må flyttes ut i veggen. 

All etterisolering av fredede bygninger godkjennes av kulturminnemyndighet. Etterisolering av bygninger i områder regulert til spesialområde for bevaring skal forelegges Fylkeskommunen.

Forundersøkelser og planlegging:

Undersøk eksisterende vegger grundig for å kartlegge ev.entuelle soppskader og tilstanden til vinduene. Ta stilling til om eksisterende vinduer kan beholdes, eller om de må utbedres og forbedres, eller om det må settes inn nye vinduer som er tilpasset huset.

Bestem isolasjonstype- og tykkelse på grunnlag av en helhetlig og samlet vurdering av tiltak for å bedre husets energieffektivitet. Ta stilling til kledningstype og om vinduene skal flyttes ut i plan med den nye kledningen eller ikke. Vurder ev. gjenbruk av fasadematerialer. 

Lag en spesifikasjon over materialer, kvaliteter og mengder. Bolighus eldre enn 1950 skal som regel ha høvlet kledning.

Les mer: Materialforståelse - hva er det som skal forstås?

Les mer: Utvendig veggledning - med margen ut og rota ned

Husk: Utvendig etterisolering er søknadspliktig.

Gjennomføring:

  1. Fjern ev. eksisterende utvendig kledning og veggpapp
  2. Gjennomfør nødvendig utbedring av tømmerveggen.
  3. Monter en vindsperre av rullprodukt på lafteveggen. Den bør rulles ut kontinuerlig rundt novene i lafteveggen og klemmes/tettes omhyggelig i skjøter, mot laftestokkene i topp og bunn av veggen og rundt dør- og vindusåpninger. Dersom det er montert kledning og papp/dampsperre på innsiden av veggen kan denne vindsperren normalt sløyfes.
  4. Monter horisontale eller vertikale spikerslag/utforinger i c/c 0,6 m avhengig av om det skal brukes stående eller liggende kledning. Dybden på utforingene skal tilsvare tykkelsen på isolasjonssjiktet.
  5. Fest vinduer, nye eller eksisterende, i riktig posisjon dersom de skal flyttes ut i plan med ny kledning. Monter sålbenk under og ev. over vinduene.
  6. Legg inn matter eller plater av isolasjonsmaterialet på en slik måte at det alle steder ligger godt an mot spikerslag/utforinger og underliggende vindsperre.
  7. Monter en utvendig vindsperre av rullprodukt eller plater med tette skjøter og tette overganger til vinduer og eksisterende vegg.
  8. Dersom man velger å la vinduene bli stående i samme posisjon som tidligere må det tettes omhyggelig rundt vinduet for å unngå lekkasjer fra nedbør. Det omfatter bl.a. at det må monters et tilpasset sålbenkbeslag med underliggende membran i underkant av vinduet.
  9. Monter ny utlektet kledning inklusive vannbord, gesimsdetaljer, lister og vindusomramming.
  10. Kledningen, fasadedetaljene og ev. vinduene bør overflatebehandles så raskt som mulig

Grunnlag for utførelse av forundersøkelser, detaljert planlegging, valg av tekniske løsninger og gjennomføring av arbeidene ved etterisolering av laftede vegger er detaljet behandlet i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk. Det vises spesielt til følgende anvisninger:

720.115 Tilstandsanalyse av utvendig treverk. Registrering og vurdering

723.511 Etterisolering av yttervegger av tre

733.162 Utbedring av eldre trevinduer

;
;