Trefiberisolering på loft. Foto: Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Etterisolering av etasjeskillet mot kaldt loft

Slik etterisolerer du loftsbjelkelaget. 

Om tiltaket

 • Isolering mot kaldt loft har stor effekt
 • Det er et relativt enkelt tiltak å utføre
 • Endrer ikke utseende på huset
 • Egner seg for kulturhistoriske bygninger
 • Kan senke temperaturen på loftet og øke luftfuktigheten

 

Frem til ca. 1955 var trebjelkelag ofte konstruert som et stubbeloft. Stubbeloftet består av bord som legges mellom lekter som er festet i bjelkene. Avstanden mellom bjelkene kan variere. Det gjør også stubbeloftsfyllet. Vanligst var det å bruke leire, men også andre materialer som koksgrus, kiselgur, sagflis, torv og tang har vært brukt. På mange loftsbjelkelag er det ikke lagt gulvbord.

Illustrasjon Gulvbjelkelag Med Stubbeloftsfyll Ill Bo B Christer

Hva kan man isolere med?

 • Isolasjonsplater eller isolasjon på rull
 • Løs isolasjon som blåses inn i bjelkelaget, eller løst oppå loftsgulvet
 • Trefiberisolasjon, cellulose eller mineralull

Fordelen med innblåst isolasjon er at man unngår skjøter og sprekker som kan oppstå mellom isolasjonsplatene. Det er dessuten enklere å fylle rundt rør og gjennomføringer. Man må imidlertid være oppmerksom på at ventilasjon ved raftet ikke forhindres. 

 

Hvordan kan man isolere?

 1. Før man begynner bør luftingen på loftet kontrolleres, den må ikke forhindres av nytt isolasjonslag. Det bør gjøres en tilstandsvurdering av loftsrommet. Finn årsaken til eventuelle skader og utbedre disse. 
 2. Kontroller om lufttettheten i himlingen er god nok. Det må ikke være luftlekkasjer fra underliggende varme rom inn i konstruksjonen. Sjekk også at loftsluker og andre gjennomføringer er tette.
 3. Fjern eventuelt gulv på loft, da bli det plass til mer isolasjon. Ellers bør gulvet fôres opp. Stubbeloftsfyllet kan fjernes eller man kan isolere på oversiden. Fjernes fyllet kan lydisolasjonen bli noe dårligere. 
 4. Kontroller at det ikke finnes skader i bjelkelaget
 5. For å sikre lufting ved raftet kan man montere en vindsperre på lekter ved taksperrene til ca 200mm over isolasjonsflaten.
 6. Legg eller blås inn ny isolasjon. Legger du plater kan det være lurt å legge to kryssende lag
 7. Skal loftsrommet brukes til lagring legges gulvbordene tilbake, eventuelt fôr opp bjelkene ved behov.

Viktig å huske på ventilasjon!

Ved isolasjon mot kalde rom som loft er det spesielt viktig å sikre at det er god ventilasjon. Når temperaturen synker øker luftfuktigheten. Verst er det dersom varm og fuktig luft strømmer fra oppvarmede rom. Sørg for at luftgjennomstrømningen blir tilstrekkelig. Gamle hus er gjerne bygget uten ventiler. Dersom gesimskassen er helt tett kan man lage en 2 cm bred spalte i gesimskledningen. I saltak bør man i tillegg sette inn en lufteventil i hver gavl.

Ekspertens kommentar:

Fra Veilederen Råd om energisparing i gamle hus

Etterisolering på oversiden: Dette tiltaket gir få kuldebruer og gir liten fare for kondens- og fuktproblemer. Etasjeskillene mot kaldt loft bør etableres over hele gulvet. Det er en fordel å kombinere isolering på loftssiden av etasjeskillet og hulromsisolering dersom det ikke gjøres spesiell lufttetting langs kantene ut mot veggene.

Risiko: Luft tetthet er meget viktig når man etterisolerer mot kaldt loft. Man må derfor vurdere om himlingen er tett nok slik at varm og fuktig luft ikke trekker ut gjennom utettheter og opp på loftet. Riksantikvaren anbefaler ikke mer enn 20 cm isolasjon opp mot loftet. Ved større isolasjonstykkelser er det fare for kondens og råteskader. For murgårder er det viktig ikke å la isolasjonen fylle ut takkonstruksjonens opplegg på veggene. Dette er et utsatt punkt for lekkasjer og vanskelig å kontrollere.

Etterisolering i hulrom/ mellom bjelkene: Etterisolering i hulrom i konstruksjonen er som regel enkelt og gir stor effekt dersom hulrommet er stort nok. For å få inn nok isolasjon kan man fjerne eksisterende leirfylling for å få mer plass.

Risiko: Lufttetthet, se over. Fjerning av stubbloftsleira vil gjøre bjelkelaget lettere og lydisolasjonen dårligere. For murgårder må man spesielt vurdere konsekvensene for bjelkeendene som ligger inn i ytterveggen.

;
;