Nye standarder i gamle bygg

I denne studien er fokuset på prosessene frem mot, og mulighetene for, å kombinere sikring av de viktigste kvalitetene ved verneverdige bygg, samtidig som de ivaretar moderne standardkrav. Dette eksemplifiseres med nye standarder innenfor temaområder som tilgjengelighet, klima og miljø.

Utarbeidet av: NIBR/Høgskolen i Oslo og Akershus

Publisert: 2016 

Først avklares hvilke standardkrav som gjelder for byggverk og deretter i hvilken grad og hvordan disse er relevante for den verneverdige bebyggelsen. For det andre beskrives, dels drøftes, i hvilken grad prosessene hvor nye standardkrav implementeres på verneverdig bygninger, er designet for å ivareta disse til dels kryssende hensynene på en tilstrekkelig måte. I dette ser rapporten både på hva plan- og bygningsloven, med tilhørende teknisk forskrift for byggverk (Tek10) sier om tiltak på verneverdige bygg, samt hvilke hensyn som er ment tatt til verneverdi, herunder adgangen til dispensasjon. Dette handler om prosessen helt fra prosjektering til kommunalt tilsyn med innfrielse av krav.

Den tredje hovedproblemstillingen retter seg mot hvordan moderne standardkrav, slik disse kommer til uttrykk i teknisk byggeforskrift fra 2010, rent faktisk lar seg implementere i eldre verneverdige bygninger. Ved hjelp av noen utvalgte tiltak og case, ser rapporten på hva som var de sentrale suksessfaktorene i prosjekter knyttet til henholdsvis inneklima, brannsikkerhet og tilgjengelighet.

Les rapporten her

Nye standarder i gamle bygg forside.jpg
;
;