Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger

Hva er klimagassutslippet fra materialbruk og energibruk i drift for to ulike boligbygg – et vernet tømmer/trehus og et nytt bygg med moderne materialvalg?

Utarbeidet av: Civitas

Publisert: 2011

I dag er det ensidig fokus på energibruk mens huset er i bruk. Dette fører til at gamle hus blir erstattet av nye bygg uten at man tar inn over seg miljøbelastningen fra byggingen av det nye huset.  Vi har ønsket å få fram konkrete tall på hvor energieffektivt et gammelt hus kan bli uten at verneverdiene blir redusert. Vi har sammenlignet klimabelastningene fra det gamle huset med et nytt lavenergihus.

De fleste gamle hus kan utbedres uten at de kulturhistoriske verdiene blir redusert. I beregningene har vi forutsatt at det gamle huset er oppgradert med isolasjon og nye innervinduer. Det er også tenkt effektivisering av el.spesifikt forbruk (moderne energieffektive apparater med mer) og omlegging av energiforsyningen slik at dette er tilnærmet likt for de to husene.

Det nye huset er et lavenergihus (nivå 2), bygget med standard materialer og med samme form og størrelse som det gamle. Det gamle huset er allerede bygget, det nye huset må bygges. I sammenligningen har vi sett på klimagassutslippene både fra energibruken mens huset er i bruk og fra materialproduksjonen.

Resultatet av undersøkelsen viser at det gamle huset kommer godt ut. Redusert utslipp fra rehabilitering av det verneverdige bygget kompenserer delvis eller helt for høye utslipp fra energibuk i drift. Belastningen fra byggingen av det nye huset er så stort at det får mye å si for resultatene.

Dette viser:

  • at fortsatt bruk av eldre bygg er bra for klima, fordi vi bruker de ressursene som allerede er nedlagt i byggene
  • at det er mulig å oppnå vesentlig energisparing ved akseptable tiltak også for verneverdig bebyggelse
  • at selv verneverdige bygninger, hvor det tas hensyn til bevaringsverdiene ved utbedring, kan konkurrere med dagens energieffektive bygg
forside Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs lavenergibygninger-1.jpg
;
;