#

Etterisolering av tak i murgård fra 1918

Erfaring fra Vestlandet - Bergen

Slik kan du etterisolere tak over oppvarmet loft med mineralull. I dette eksemplet plasseres isolasjonen mellom taksperrene og man har en tradisjonell oppbygning med to luftespalter

Hvorfor etterisolere tak? 

  • Varmetapet gjennom taket kan være stort
  • Reduksjon av fyringsutgifter
  • Minsker snøsmelting og isdannelse på taket

 

Hva kan man etterisolere med?

  • Mineralull i form av plater, matter eller løsull
  • Trefiber i form av plater eller løsull
  • Cellulose i form av plater eller løsull
Illustrasjon Takoppbygning Christer

Slik er taket bygd opp i denne erfaringen. Illustrasjon Christer Stenby

Hvordan isolerer man?

1. Man fjerner først den gamle taktekkingen. I dette tilfellet ble den gamle steinen fjernet og lagret for remontering.

2. Gamle sløyfer og lekter fjernes og gjenbrukes ikke. Finnes det gammel takpapp på taket fjernes den også.

3. Eventuelle skader på den gamle taktroen utbedres. I dette tilfellet besto den gamle taktroen av et bordtak med not og fjær. Enkelte bord hadde råteskader og måtte erstattes med nye.

4. Bordtaket er ikke vindtett nok i seg selv. For å beskytte isolasjon mot vind monteres en vindsperre som har lav dampmotstand. I dette tilfellet ble det brukt et rullprodukt. Da er det viktig at man klemmer godt i skjøtene. Dersom bordtaket ikke er plant nok kan det lønne seg å klemme mellom to tynne klemlekter som gir riktig sløyfehøyde, se illustrasjon.

5. Sløyfene som monteres over vindsperren angir dimensjonen på luftespalten. Den bør være minst 30mm. I vårt eksempel ble luftspalten 48 mm.

6. Etter at vindsperren er godt klemt med de nye sløyfene monteres et nytt undertak. Til dette ble det brukt en ny diffusjonstett takpapp. Nå er det bygd opp to sjikt på taket. Spalten mellom den nye og gamle undertaket sikrer god utlufting av fuktighet.

7. Et nytt sett med sløyfer og deretter steinlekter ble montert. I dette tilfellet gjenbrukte man den gamle taksteinen. 

Takoppbygning bilde.png

Takoppbygningen. Foto Byhus as

8. Fra loftet ble det deretter montert isolasjonsplater av mineralull. Isolasjonstykkelsen var 200mm. For å sikre best mulig effekt av isoleringen lønner det seg å montere i to lag. Da kan man legge omlegg over skjøtene slik at disse ikke blir gjennomgående.

Zetlitzgate Isolasjon Tak Foto Christer

Isolasjonen plasseres mellom sperrene. Foto: Christer Stenby

9. For å sikre at varm og fuktig luft ikke trenger inn i isolasjonssjiktet ble det montert en dampsperre i plast med tykkelse 0,20mm. Dampsperren monteres mellom sperrene og klemmes eller teipes godt.

10 Til sist monteres ny himling. Man må være oppmerksom på at dampsperren ikke brytes når man monterer elektrisk anlegg annet i den nye himlingen.

Ekspertens kommentar:

Riksantikvaren, "Råd om energisparing i gamle hus"

Når man etterisolerer vil temperaturen i taket endres. De delene av taket som blir liggende utenfor isolasjonssjiktet blir kaldere. Dette kan føre til økende fukt, særlig hvis varm og fuktig luft trenger inn fra romsiden. Tretak over oppvarmet rom må luftes for å hindre at snø smelter og danner istapper ved takutstikket og for å tørke opp fukt.

For å sikre god utluftning må luftespalten ha åpning mot det fri både ved raft og møne. Stor høydeforskjell mellom åpningene gir god luftsirkulasjon også i vindstille perioder. På svært vindutsatte steder kan det være nødvendig å justere luftespalten for å unngå inndrev av snø.

For å sikre god uttørking av taket, samt unngå at isolasjonen havner mellom to tette sjikt er det viktig at det benyttes dampåpne materialer mellom isolasjonen og luftespalten.

Alt arbeid kan også gjøres fra undersiden. Da må det etableres en luftespalte fra undersiden av taktroen med åpninger i raft (ordbok) og møne (ordbok). Den gamle taktekkingen kan ligge, men tiltaket kan være vanskelig å utføre.

Dersom man velger å legge isolasjonen på utsiden gjøres konstruksjonen synlig fra undersiden. Men husets eksteriør endres fordi taket blir tykkere. 

;
;