#

Regelverk og miljø

Det er mange miljøhensyn å ta ved en utbygging. Nedenfor er en oversikt over de vanligste miljøtemaer og hvilke regelverk som gjelder for hvert tema. Listen er ikke utfyllende, men viser de vanligste lover og forskrifter som man må forholde seg til. Vær spesielt oppmerksom på at det kan være kommunale forskrifter som kommer i tillegg.

Lover og forskrifter

Aktulle tema

Plan- og bygningsloven

Biologisk mangfold, energi

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)

Ytre miljø, materialbruk, helse- og miljøskadelige stoffer, forurensning, biologisk mangfold, avfall, inneklima, energi, vannforsyning, avløpsvann

Lov om offentlige anskaffelser

Livssykluskostnader, miljø (gjelder offentlge anskaffelser)

Energimerkeforskriften

Energi

Byggherreforskriften

Avfall, SHA-plan (HMS-plan)

Internkontrollforskriften

Avfall, helse- og miljøfarlige stoffer

Forurensningsloven

Avfall, biologisk mangfold, forurensning, utslipp, støy

Forurensningsforskriften

Farlig avfall, forurensning, forurenset grunn, utslipp, støy

Avfallsforskriften

Farlig avfall

Naturmangfoldloven

Biologisk mangfold

Produktkontrolloven

Helse- og miljøfarlige stoffer, materialbruk, substitusjon

Produktforskriften

Helse- og miljøfarlige stoffer

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier

Helse- og miljøfarlige stoffer

Forskrift om registering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

Helse- og miljøfarlige stoffer

Lov om kulturminner

Kulturminner

Miljøinformasjonsloven

Miljøinformasjon

Forskrift om konsekvensutredninger

Konsekvensutredning

 


Publisert 21.12.10 av Ingunn Marton

Se Byggemiljø sin oversikt over "Miljøregelverk"