#

Ombruk av byggevarer

Hvilke regler gjelder?

For å sikre god ombruk av byggevarer er riktig dokumentasjon av byggevarenes egenskaper avgjørende.

Ombruk av byggematerialer er i ferd med å bli et hett tema i byggenæringen. Ved å bruke byggematerialer om igjen, kan vi redusere fotavtrykket fra bygninger og bidra til å redusere klimagassutslippene. Ombruk er mer miljøvennlig enn gjenvinning, hvor man lager nye produkter av brukte materialer.

I mange rehabiliteringsprosjekter er bygg ribbet for det meste av vegger og inventar, men man har beholdt grunn og fundamenter, dekker, bæresystemer og bærende yttervegger. Disse bygningselementene står for det største bidraget til klimagassutslipp fra bygninger. Å ta vare på disse elementene når man rehabiliterer, istedenfor å bygge nytt, er derfor viktig for å redusere klimagassutslipp og gir bedre ressursutnyttelse.

Direktoratet for byggkvalitet får mange spørsmål om byggereglene stiller noen begrensninger for ombruk av byggematerialer. Dagens byggeregler er ikke til hinder for dette. Regelverket begrenser heller ikke ombruk av materialer der de benyttes til å gjenoppbygge samme eksisterende bygg eller til bygg som har samme eier. Hvis man derimot skal benytte ombruksmaterialer fra andre bygg med til dels ukjent opphav, setter byggevareforskriften noen viktige begrensninger.

Krav til dokumentasjon når en byggevare omsettes

Før en byggevare kan markedsføres, selges eller brukes i et byggverk, må egenskapene til produktet være dokumentert i henhold til krav i byggevareforskriften. Hvilke egenskaper som skal dokumenteres, varierer med hvilken bruk byggevarene har. Eksempler på egenskaper er brannmotstand, styrke, U-verdi eller vanntetthet. Byggevareforskriften skiller ikke mellom nye og brukte byggevarer. Dokumentasjonskravene gjelder dermed både for nye byggevarer og når byggevarer skal ombrukes.

Når vi skal ombruke materialer, må vi være sikre på hvilke egenskaper materialene har. Når byggevarer er brukt i et bygg, kan egenskapene ha endret seg. For at materialene skal kunne ombrukes på en forsvarlig måte, er det derfor avgjørende at det finnes dokumentasjon på blant annet branntekniske og konstruksjonstekniske egenskaper og om materialene inneholder helse- og miljøskadelige stoffer.

Når brukte byggevarer skal selges, må den som selger produktet vurdere hvilke egenskaper som bør oppgis, slik at den som skal bygge kan vurdere om det brukte produktet kan brukes i det konkrete prosjektet. Det finnes egne standarder som beskriver hvilke egenskaper som skal oppgis for at et produkt skal brukes til et bestemt formål.

EU vurderer endringer i byggevareforordningen

EU-kommisjonen har satt i gang en prosess for å vurdere hvordan byggevarer skal reguleres fremover. Ombruk av byggevarer er et av spørsmålene som diskuteres, og Norge deltar aktivt i denne prosessen.

For ombrukte byggevarer må det trolig utarbeides egne retningslinjer for hvilket system som skal benyttes for å dokumentere byggevarenes egenskaper.

Vi oppfordrer norsk byggenæring til å være med og påvirke dette arbeidet gjennom å delta aktivt i Standard Norges standardiseringsarbeid for de ulike produktene.

;
;