#

Tradisjonshåndverk på universitet

Bachelor for håndverkere

I løpet av høsten 2022 skal et nytt kull med håndverkere begynne på det mest unike studietilbudet i Norge. Skal du og din bedrift sikre seg fremtidens oppdrag innen restaurering og bygningsvern bør du være en av dem!

Hvorfor studere tradisjonelt bygghandverk?

Dette er studieprogrammet for deg som har stor interesse for å ta vare på bygningsarven, og for å bruke tradisjonelle materialer og bearbeidingsteknikker.

For å sikre god kompetanse i bygningsvern på lokalt og nasjonalt plan tilbyr NTNU bachelorutdanning i tradisjonelt bygghandverk. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de praktiske oppgavene i bygningsvern og restaurering.

Det finnes ingen tilsvarende utdanning for håndverkere på bachelornivå i Norge. Lignende utdanningstilbud er vinklet mot kulturminnevern og kulturminnefaglig forvaltning. Disse tilbudene savner forankring i de tradisjonelle håndverksfagene. Tradisjonelt bygghandverk som fag har en naturlig og helt nødvendig plass innen kulturminnevernet, men også innen byggebransjen.

Målgruppe

Studiet henvender seg til søkere med interesse for en profesjonsutdanning i håndverk ut over vanlig fag- og svennebrevsnivå, og som har svennebrev innen håndverksfag eller tilsvarende praksis.

Tradisjonshandverk

Et håndverk er hvor man har lært seg hvordan noe skal gjøres av noen som har høy ferdighet og kunnskap og som har erfaring. Kunnskap om verktøy, material og prosesser er sentral. Læringen samt evnen til å bedømme foregår i et arbeidsfellesskap der man står i kontakt med bruker eller marked som i sin tur stiller krav og som derigjennom påvirker tradisjonsutøvelsen. Med marked kan vi her også forstå kulturminnevernet. Kunnskapen i tradisjonen vil alltid måtte forholde seg til brukerne. Tradisjonen har først og fremst å gjøre med kunnskapsprosessen og hvordan den påvirker til å gjøre bestemte valg. Det som kjennetegner en utøver av tradisjon er innsikten ikke bare i en liten del av prosessen ved håndverket, men hele kompleksiteten ved framstillingen. Dette oppnås gjennom at man har innsikt i hele produksjonskjeden og bruken. Tradisjon har veldig mye med normativitet å gjøre og inneholder mye meninger om hvordan det skal være og ikke bare en deskriptiv holdning til fagområdet. Undervisningen i studiet er veilednings og prosjektbasert i motsetning til vanlig klasseromsundervisning. Vi finner også denne undervisningsformen blant annet i musikk, kunst, arkitektur og kirurgi.                               

Bygningsvern

Begrepene «bygningsvern og restaurering» handler om antikvarisk istandsetting og vedlikehold av større eller mindre restaureringsoppgaver. Det forutsetter både en evne til å vurdere helhetlig, men også på et detaljert nivå gjennom kunnskap om verktøy, materialbruk, teknikker/metoder, bygningsdokumentasjon - og historie, konstruksjoner (bl.a. gjennom statikk, mekanikk, skadebilder/mykologi) – og til en forvaltning gjennom antikvarisk bygningspleie og vedlikehold. Inngrep i historiske bygningsmiljøer, enten det er enkeltbygninger eller større sammenhengende bygde miljøer – må bygge på grundig kjennskap til stedet, bygd opp gjennom en inngående studie av bygningen eller miljøet. Stedets kulturelle verdier og kvaliteter må nødvendigvis vurderes – for brukere og andre som har et forhold til stedet, og for kulturminnet i seg selv.

Refleksjon

Når man tar tradisjon inn i et universitetsstudium gjør man det som en mulighet til å bli bevisst seg selv. Her handler det om at tradisjonen er et perspektiv og et ståsted med mulighet til en forståelse av sammenhenger. Et studium i tradisjonshandverk handler også om å bli bevisst seg selv og sin holdning i prosessen.

Gradsnavn: Bachelor i
Tradisjonelt bygghandverk
Studieprogramkode: FTTRADBYGG

Studiepoeng: 180

Undervisningsform: Deltid

Søknadsfrist: 15. april
For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Institutt for arkitektur og teknologi

Studiet har også en egen blogg

NTNU Tradisjonelt bygghandverk

Følgjer studiet i tradisjonelt bygghandverk og teknisk bygningsvern ved NTNU.

https://tradisjonshandverk.com/

;
;