Foto: Akershus bygningsvernsenter

Bli fagskoleutdannet innen bygningsvern

Utdanning samtidig som du jobber

15 april er søknadsfristen for fagskolestudier. For håndverkere som ønsker fordypning innen bygningsvern finnes det nå studietilbud ved fire fagskoler. Kompetansen kan gi deg tilgang på et voksende marked innenfor bygningsvern. Undervisningen er lagt opp for studenter som samtidig er i full jobb. 

Minst 80 prosent av dagens bygningsmasse vil fortsatt stå i 2050. Markedet for renovering, ombygging og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse (ROT) er på om lag 135 mrd. kr, der 60 mrd av dette er knyttet til boliger. Dette er omtrent like stort som nybyggmarkedet for boliger og næringsbygg til sammen, og innenfor dette finnes om lag 65 000 bygninger som skal behandles i henhold til antikvariske krav. Riksantikvaren stiller nå krav til fagskoleutdanning eller tilsvarende kompetanse når de gir tilskudd til arbeid på fredede bygg. Håndverkeren er nøkkelpersonen når verneverdige bygninger og annen eksisterende bygningsmasse skal istandsettes. Studiet skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk bygningsvern for bygninger som er bygget med materialer og teknikker som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring.

– Med disse kravene ønsker vi å bistå eierne for å sikre at fredete og verneverdige bygninger blir tatt hånd om på en riktig måte, og ikke minst ønsker vi å motivere flere til å ta videreutdanning i bygningsvern, sier seksjonssjef Harald Ibenholt

Harald Ibenholt, Riksantikvaren
Lesking-av-kalk-paa-Voeienvolden-i-Oslo.-Foto:-Bygg-og-Bevar

Lesking av kalk under en helgesamling for studentene ved Fagskolen innlandet. Foto: Bygg og Bevar

Riksantikvarens krav til utførende håndverkere

Dette er kravene Riksantikvaren stiller til håndverkere. Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Fylkeskommunen kan tillempe kravene for de enkelte tiltak i lys av den faktiske situasjonen og tiltakets karakter.

Lærlinger eller andre under opplæring/studier skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen. Disse kravene gjelder også ved arbeid på fredete og listeførte kirker.

Nettbasert undervisning – tilpasset yrkesaktive

Studiet ved Fagskolen innlandet gjennomføres i samarbeid med fagmiljøene på Valdresmusea, Rørosmuseet og Vest-Telemark Museum, med ni helgesamlinger og 16 kveldsundervisningsøkter. 

Fagskolen i Hordaland tilbyr et toårig nettbasert studium i Klassisk bygningshåndverk og restaurering. Dette tilsvarer 1 år på fulltid og gir 60 studiepoeng. Studiet er planlagt gjennomført med 6 ukesamlinger hvert skoleår pluss eksamensdager. I tillegg kommer nettundervisning mellom samlingene.

Ved Fagskolen Vestfold og Telemark tilbys en utdanning som skal utvikle håndverkerens kompetanse innen praktisk rehabilitering for bygninger og anlegg som er bygget med materialer, teknikker og metoder som normalt ikke inngår i dagens fagopplæring. Utdanningen har hovedfokus på byggeskikk, metoder, teknologi og materialer i bruk fra ca. år 1830 og framover. Studiet gjennomføres med nettbasert undervisning og samlinger

Det er dermed mulig å kombinere studiene med fulltidsarbeid! 

Hvor søker du?

Søknadsfrist er 15. april. Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.samordnaopptak.no. Her finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Opptaket åpner 1. februar i Samordna Opptak.

Vitnemål og attester skal sendes Fagskolen Innlandet, Fagskolen Vestfold og Telemark eller Fagskolen i Hordaland innen 15. april. Hvis du søker etter søknadsfristen, må du sende søknaden direkte til skolen.

Fakta: fire fagskoletilbud

Fagskolen innlandet . Fagskolen innlandet tilbyr to halvårsenheter i bygningsvern som gir 30+30 studiepoeng. 

Fagskolen Hordaland tilbyr et toårig deltidsstudium i klassisk bygningshåndverk og restaurering som gir 60 studiepoeng.

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr et deltidsstudium i Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss

Fagskolen Nord tilbyr 30 studiepoeng i teoretisk bygningsvern. Studiet tar for seg lover, forskrifter og regler relevant til bygningsvern. Nordnorsk, samisk og kvensk byggeskikk og materialkunnskap. 

Studiene har søknadsfrist 15. april.

Søkere må oppfylle ett av disse opptakskravene:

- Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen relevante fag

- Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

- Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

 

Samordna Opptak
sokerinfo@samordnaopptak.no
Telefon 21 49 56 09
Kontakt Samordna Opptak