Gammen på Skifte. Foto: Nordnorsk bygningsvernsenter

Byggeskikk i nord

Nordnorsk bygningsvernsenter

Nordnorsk bygningsvernsenter er en avdeling i stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Senteret holder til i Gratangen.  Ikke lenge etter 2007, da senteret ble åpnet, påtok vi oss et større restaureringsprosjekt; Foldvik Brygger. Erfaringen fra dette prosjektet gjorde at vi så store synergier mellom istandsetting av flytende- og landfaste kulturminner.

Gjennom arbeidet med å etablere Nordnorsk Bygningsvernsenter (NNB) opplevde vi at behovet for å få en felles forståelse mellom utøverne av dgamle- og nye håndverksfag. Dette gjaldt spesielt med tanke på ivaretakelsen av de fysiske kulturminnene når utfordringene gjør at nye materialer og løsninger må tilpasses det gamle. Nøkkelen ligger i kunnskap om antikvarisk istandsetting og materialforståelse.

Bakgrunn

Vi har fra tidligere bred erfaring innen fartøyvern og bygningsvern der vi har utført små og store restaureringsoppdrag siden 1995. Arbeidene har omfattet alt fra veiledning, kooordinering, prosjektering, gjennomføring og avsluttende rapport. Dette gjelder også dokumentasjon av både objektet og håndverket. Med den erfaringen vi har ser vi et stort forbedringspotensiale innnen planlegging, opplæring, dokumentasjon og kvalitetssikring av restaureringsoppdrag. I tillegg ligger det store forbedringspotensialer i forhold til ivaretakelsen av mange truede håndverksfag. Dette ga oss ideen til å starte et nettverk innen håndverksfag som naturlig er knyttet til istandsetting av fredete og vernede bygninger i Nord-Norge.

Hovedmål med Nordnorsk bygningsvernsenter

Vårt hovedmål er å være et rådgivende organ og aktiv utøver innen restaurering av bygninger innenfor kulturminnevernet i Nord-Norge. Vi ønsker å ha et samarbeid mellom hårndverksutøvere, både nye og gamle fag, i hele Nord-Norge. Et nettverk av fagfolk som har samme forståelse for ivaretakelse av antikvariske bygninger og anlegg.

Veiledning og oppdrag

Det overordnede målet er å ta vare på regionens kulturarv. Vi vil i tillegg være et kompetansesenter for eiere av verneverdige bygg og anlegg i hele regionen. Private som offentlige eiere kan få veiledning både fra senteret eller fra den enkelte håndverker gjennom nettverket. I tillegg kan senteret påta seg større og mindre istandsettingsoppdrag sammen med håndverkere som innehar den kompetansen som det enkelte oppdraget krever. Fellessamfunnet og eierne av objektene vil gjennom et slikt tilbud sikre kvaliteten på gjennomføringen av istandsettingen. Men den store gevinsten ligger i bevaringen av truede håndverk for kommende generasjoner gjennom å sikre utøvelsen innen det enkelte fagområde. I tillegg vil senteret prioritere digital informasjon av håndverksutøvelsen og tilgjengeliggjøre dette for interesserte, FAKTA ark.

Stort nettverk

Vårt faglige nettverk er stort og det er mange fagområder som er representert. Vi befatter oss ikke bare med kystkultur, som artikkelbildet over viser. Gammen er en del av et gårdsanlegg på Skifte i Gratangen kommune. Anlegget står på en tidligere samisk sommerboplass, og består av 4 objekter. Den eldste bua er trolig fra ca 1800. Gammen ble oppført i 1857 av Johan Fredrik Mikkelsen. Gammen er oppført som tradisjonell sperregamme.

Geografisk er nettverket vårt spredt over hele landsdelen og i tillegg har vi kontakter utenfor landsdelen. Samlet gjør dette oss i stand til å være en viktig aktør innen istandsetting på fredete og vernede bygninger.