BNL MD
#

Ungt tradisjonshåndverk

Ungt tradisjonshåndverk er et pilotprosjekt ønsker man å styrke rekruteringen til tradisjonelle håndverksfag. Håndverkere i alderen 18 til 25 år vil få muligheten til å hospitere som museumshåndverker i seks måneder i ulike fag. Første søknadsrunde kommer i januar 2022. 

Med pilotprosjektet Ungt Tradisjonshåndverk ønsker Norsk Håndverksinstitutt å styrke rekruteringen til tradisjonelle håndverksfag. Ved å tilby unge i alderen 18 til 25 år en stilling som museumshåndverker i seks måneder, innen sitt fagområde, får håndverkeren mulighet til å utvikle sine ferdigheter, og opparbeide seg erfaring. De følges opp av et fagmiljø ved museet og får et sosialt nettverk de kan dra nytte av videre i sin yrkeskarriere.

Tredelt prosjekt

Håndverkeren får jobbe med konkrete oppgaver og problemstillinger ved museet eller i et verksted, og museet får tilgang til en ressurs som bidrar til at flere prosjekter kan planlegges og gjennomføres. På et overordnet plan styrkes kulturminnevernet gjennom å tilrettelegge for et karrierevalg innen tradisjonelle håndverksfag. Vi ønsker å løfte frem handlingsbåren kunnskap som immateriell kulturarv, og mener at museet er en god arena for å formidle nettopp dette til et bredere publikum.

Levende formidling

Smeden gir liv til smia, tømreren skaper liv på tunet og tekstilarbeideren skaper liv i vevstua. Håndverk på museum er en god anledning for museet til å skape liv og røre i sine verksteder og på sine bygninger. Ved å vise frem handlingsbåren kunnskap/immateriell kulturarv til et bredere publikum kan vi skape engasjement for håndverkstradisjoner og skape forståelse for verdien av å videreføre slik kunnskap. Ingen fag er for små, vi ønsker å rekruttere tømrer så vel som garver, sølvsmed og smed for å nevne noen.

I løpet av tre år vil det utlyses 15 stillinger, og første utlysning kommer allerede i januar 2022. Det legges til rette for at hospiteringsoppholdet kan tilpasses annen lærling- eller studieplass. En viktig oppgave blir å finne rette håndverker til rett museum.

Har du spørsmål?

Henvendelser og spørsmål kan rettes til:

Prosjektkoordinator Christine Sundbø ved Norsk Håndverksinstitutt,

epost: christine.sundbo@handverksinstituttet.no, mobil: 922 53 647

Bidragsytere

  • Sparebankstiftelsen DNB
  • Viken fylkeskommune
  • Innlandet fylkeskommune
  • Hjerleid handverksskole 
  • Opplæringskontor og kompetansesenter i Akershus
  • Akershus bygningsvernsenter

Museene som er med i oppstart

  • Stiftelsen Lillehammermuseum (Maihaugen)
  • Anno museum (Glomdalsmuseet)
  • MiA museene i Akershus (Follo Museum)
  • Gudbrandsdalsmuseet
;
;