BNL MD
#

Nytt forskningsprosjekt

Bygningsvern - håndverk - forskning

Museumsnettverket for Bygningsvern og tradisjonshåndverk har fått midler fra Kulturrådet til å gjennomføre et nytt forskningsprosjekt. Formålet er blant annet å vise hvilket potensiale som ligger i håndverket når det gjelder å tolke fortidens bygninger og objekter.

Museene er sentrale arenaer når det gjelder kunnskapsutvikling innenfor bygningsvernet. Samlingene har betydning som kilder til forskning, undervisning og formidling. Utfordringen er imidlertid at museene håndterer en stor bygningsmasse hvor håndverkere må forholde seg til 1000 år med byggeskikk fra hele landet med varierende teknologi. Mye kunnskap finnes, men den er spredt utover feltet og kan være vanskelig tilgjengelig. Ofte må den praktiske kunnskapen rekonstrueres i hvert tilfelle.

En utfordring har dessuten vært at feltet har vært preget av tilfeldig kunnskapsoppbygning og at ulike faggrupper har tilnærmet seg objekter på forskjellige måter. Det har vært et klart ønske fra både håndverkere og konservatorer om mer samarbeid og praktisk dialog. Prosjektet Håndverksforskning ønsker å øke samhandlingen mellom ulike faggrupper gjennom arbeid på konkrete prosjekter. Det kan bidra til å utvikle metoder som vil ha stor overføringsverdi både innenfor museene og utenfor. Dessuten kan prosjektet bidra til å møte noen utfordringene som preger bygningsvernet i dag. Først og fremst når det gjelder klimaendringene, som ytterlige forsterker utfordringene for mange bygninger som er flyttet fra kalde tørre områder til et fuktigere kystklima. Det er også en målsetning å redusere bruk av giftstoffer i arbeidene ved museene. I tillegg er det økende fokus på den immatrielle kulturarven som blant annet er representert i selve håndverket, noe som kan gi en ny måte å se byggene på.    

 

Museene i nettverket kan nå søke midler

Museene som er med i nettverket kan nå søke midler til delprosjektet de ønsker å gjøre på en konkret bygning. Hvert prosjekt skal vare i 2 år og deles opp i fem faser:

  • Museer som ønsker å delta sender inn en prosjektbeskrivelse og en søknad. Her beskriver  de bygningen de ønsker å arbeide med og hvilke temaer de fokuserer på. De 8 beste prosjektene plukkes ut av en faggruppe og et arbeidsutvalg. 
  • Undersøkelse av eksisterende dokumentasjon og publikasjoner om objektet og å dokumentere bygningen utfra dagens perspektiver på objekt og prosess (bygning og håndverk), inklusive analyse av tilstand og behov for reparasjonsarbeid. 
  • Dypdykk gjennom å rekonstruere verktøy og arbeidsprosesser parallelt med reparasjonsarbeidet
  • Skriving og publisering av fagfellevurdert artikkel
  • Rapportering og evaluering 

 

Les mer om håndverksforskning på prosjektets blogg 

HÅRF

Museumsnettverksprosjekt for håndverksforskning

Prosjektet Bygningsvern-håndverk-forskning er utformet av, og gjennomføres innenfor museumsnettverket for Bygningsvern og tradisjonshåndverk

Prosjektet er utformet som aksjonsforskning og tar utgangspunkt i nettverkets deltagere. Dette er med på å sikre at alle delprosjektene har stor relevans og dermed også kan få stor overføringsverdi. Gjennom å trekke inn åtte museer i selve forskningen sørger vi for å spre metodikken gjennom hele prosjektperioden til kompetente institusjoner. Videre vil vi inkludere alle de andre museene i nettverket gjennom praksisseminarer, skravleseminarer/ nettverksmøter, blogg og publisering. 

;
;