BNL MD
#

I tradisjonshåndverkets tjeneste

Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris 2022

Stiftelsen Norsk Kulturarvs ærespris 2022 er tildelt Helle Hundevadt. Hundevadt er i dag kombinert rektor på Hjerleid handverksskole og leder for Senter for bygdekultur. Hun har utvist et enormt engasjement for å utvikle og skape opplæringstilbud for både skoleungdom og voksne. Hun har både vært en inspirerende lærer, en idealistisk og dyktig leder av skole og kurssenter, og utvikler av nye nasjonale fagkurs i handverksfag.

Helle Hundevadt jobber mye, og i mange retninger. Alt fra å slåss på Stortinget for håndverksfag, til å ordne med frokost og middag til 60 stykker på kurs, for deretter å følge opp elever og kursdeltagere på alle måter, både unge og eldre. Også mange som ikke «passer inn» en del andre steder, finner en plass på Hjerleid. Helle har skapt et Hjerleid med hjerte for mange.

Helle har vært en krumtapp for å videreføre den over 100 år lange tradisjonen med håndverkskole på Dovre/Hjerleid. Hun har klart å opprettholde tilbudet om tradisjonsrike og verneverdige håndverksfag. Hvert år har hun arbeidet hardt med å skaffe skolen og senteret nok penger, og av og til også nok elever og kursdeltakere. Vi vet ikke hvor mange som har gått kurs i treskjæring, smiing, og andre tradisjonshåndverksfag på senteret de årene tilbudet har eksistert, men fra nettsiden www.hjerleid.no plukker vi ut dette:

Hjerleid organiserer og tilbyr et bredt utvalg av ukes- og helgekurs i teknikker som blant annet treskjæring, maling, lasering, tredreiing, ikonmaling, maling og lasering, verktøysliping, teglbinding, rosemaling, lafting, kalligrafi, vindusreparasjon, og mye annet. Dessuten skreddersyr de gjerne egne kursopplegg innenfor fagområder både til vennegjenger, firmagrupper og andre.

Bare de to siste årene kan vi legge til Helle sin CV dobla elevtall på Hjerleid handverksskole i 2020, så dobling av dobling i 2021. Skolen har fått to nye opplæringslinjer, Vg1 Håndverk, design og produktutvikling (HDP) og Vg2 Overflateteknikk i 2020, og Vg2 Søm og tekstil i 2021. Helle har også prosjektlederansvaret for «Opne sløydsalene», en kursrekke som skal gi kunst- og håndverklærere i grunnskolen sårt trengende kompetanseheving i trearbeid og sløyd. Det er så langt kjørt to kursrekker.

Helle Hundevadt står på fra tidlig morgen til sene kveld og ofte sju dager i uken for å gi de mange voksne deltakerne den unike opplevelsen å møte Hjerleidmiljøet og den lærdom de kan høste der. For å oppnå resultater, har Helle arbeidet sammen med mange andre engasjerte mennesker. Hun utviser stor samarbeidsevne, men det er hun som først og fremst har hatt "stayerevne" og sterkt nok engasjement når motbakkene har vært vel bratte. Derfor har tilbudet vedvart og kunnet utvikle seg til det det er i dag.

Supplerende fakta - Uttrekk fra CV til Helle Hundevadt

Helle Hundevadt har hatt et sterkt og vedvarende engasjement for opplæring av voksne. Dette gjelder både innen pedagogisk arbeid, etablering av skoletilbud og lærlingbedrift og ikke minst i forhold til forarbeider, politisk arbeid og påvirkning for å få opprettet slike tilbud for voksne elever.

Helle Hundevadt har hatt administrativt ansvar for "Næmingeordningen" viderutdanning for handverkere etter svennebrev fra 2007 2014, medlem i faglig råd for høgskoleutdanning i Utøvende tradisjonsbygging ved høgskolen i Sør Trøndelag, Deltaker på Nordisk/baltisk voksenopplæringsprosjekt "Motivation to grow" for å forebygge frafall og samhandle for å få voksne tilbake i utdanning.

Helle har bidratt til etablering av Handverksskolen fra 2004. 60 % av elevmassen er voksne. Dvs. at de har fullført videregående opplæring tidligere. Skolen er basert på pedagogikk med eleven i fokus, hvor utdanningen tar utgangspunkt i elevens interesser, evner og behov.

Helle Hundevadt har også bidratt sterkt til denne etableringen. Oppstart av lærebedrift fra 2005. Her er det lærlinger i tre fag, møbelsnekkerfaget, smedfaget og treskjærerfaget. Læretiden tilpasses lærlingens livssituasjon og bakgrunn, i samarbeid med Karriere Oppland og fylkeskommunen.

Helle Hundevadt er også drivkraften i ulike fag- og fritidskurs ved Senter for bygdekultur, TREseminaret (handverkskurs for fagfolk og husflidsinteresserte) og Hjerleidseminaret (Fagseminar med tema innenfor kulturminnevern og utdanning) Hun er også sentral i etablering av Bygningshistorisk park (en faglig og pedagogisk arena for demonstrasjon av praktisk kulturminnevern).

Hjerleid

Hjerleid ble startet i 1886, da husflidsbevegelsen i Norge blomstret. Ekteparet Haldor og Randine Hjerleid gav en større pengesum for å opprette en «Håndgjerningsskole for gutter», slik at bygdas ungdom skulle få muligheten til å få en praktisk utdanning. På denne tida blei det opprettet håndverk- og husflidsskoler for ungdom over hele landet, også for å ta vare på folkekunsten når industrialiseringen overtok mange arbeidsoppgaver fra håndverkerne.

Hjerleid var et viktig utdanningstilbud i ei fattig fjellbygd, og etter hvert søkte ungdom seg dit fra hele Gudbrandsdalen.

Stiftelsen Norsk kulturarv

Norsk Kulturarv ble etablert som en ideell stiftelse i 1993, og er en interesse-organisasjon med formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Norsk Kulturarv er en selveiende institusjon med hovedkvarter i Vågå kommune opprettet av Oppland Fylkeskommune. Norsk Kulturarv er landsdekkende og dens hovedmål er å bidra til å sikre vår kulturarv for kommende generasjoner.

  • Norsk Kulturarv skal ivareta interessene til eiere og brukere av freda og verneverdige kulturminner
  •  Norsk Kulturarv skal arbeide for, og delta aktivt i forsvarlig næringsutnytting av kulturarven ❖ Norsk Kulturarv skal gjennom økonomisk og faglig bistand drive aktivt kulturminnevern med hele landet som arbeidsområde.
  • Norsk kulturarv skal i alt sitt virke arbeide for å skape inspirasjon, engasjement og økt kunnskap om kulturarv hos barn og unge.