BNL MD
#

Kirkestrategien er lansert

I dag ble bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg lagt frem av regjeringa. Strategien viser korleis pengane frå Kyrkjebevaringsfondet skal brukast, og kva for kyrkjer som er omfatta av dei tre bevaringsprogramma i strategien. 

Samarbeid mellom kyrkjelege og kulturmiljøfaglege miljø

Organiseringa av Kyrkjebevaringsfondet byggjer på ein samarbeidsmodell, kor ein skal nytte eksisterande kompetanse og system.

Barne- og familiedepartementet vil vere programeigar. Programstyret og programsekretariatet som blir oppretta for å følgje opp bevaringsstrategien, vil vere sett saman av ressursar frå både Riksantikvaren og Den norske kyrkja ved Kyrkjerådet og Hovudorganisasjonen KA. Sekretariatsleiinga vil vere hos Riksantikvaren. Det vil sikre både kyrkjeleg og antikvarisk kompetanse i arbeidet.

Det formelle forvaltningsansvaret vil liggje til Riksantikvaren, som eit statleg forvaltningsorgan. Programsekretariatet skal vere i Trondheim og vil bli lokalisert i Waisenhuset som ligg vis-à-vis Vestfrontplassen ved Nidarosdomen.

I tillegg skal det etablerast eit nasjonalt fagråd, som skal bidra med faglege råd og sikre breidda i interesserepresentasjonen, medverknad frå brukarane og fagkompetanse inn i arbeidet.

– NHO Byggenæringen og Hovudorganisasjonen inngjekk i fjor haust en samarbeidsavtalen for å sikre istandsetting av kyrkjer over hele landet. Byggenæringen, landets største distriktsnæring, står klar for oppdrag og ser frem til å få være med på å løfte tilstanden til de flotte kyrkjene vi finner rundt om i hele Norge, - uttaler Nina Solli, administrerande direktør i NHO Byggenæringen

Les bevaringsstrategien.

Fredrik Eriksen RA Rauma Kirke

Kors kirke i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren.

Byggenæringen skal løyse oppdragande med å istandsetting kyrkjene med seriøse bedrifter med god fagleg kompetanse. Vi har allereie tatt initiativ til og vil fortsette å samarbeide om  kompetansetiltak, for å sikre at kyrkjebyggane blir restaurert slik at verdiane blir ivaretatt,- seier Kjetil Tvedt, direktør for seriøsitet og kompetanse i NHO Byggenæringen.

Tilskotsordninga som midla skal lysast ut under, vil no bli sendt på høyring. Etter høyringa, vil hovudelementa i tilskotsordninga bli lagt fram for Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett. Under føresetnad av at Stortinget sluttar seg til hovudelementa, kan tilskotsordninga tre i kraft frå sommaren 2024 og midlar lysast ut.

Samarbeid mellom kyrkjelege og kulturmiljøfaglege miljø

Organiseringa av Kyrkjebevaringsfondet byggjer på ein samarbeidsmodell, kor ein skal nytte eksisterande kompetanse og system.

Barne- og familiedepartementet vil vere programeigar. Programstyret og programsekretariatet som blir oppretta for å følgje opp bevaringsstrategien, vil vere sett saman av ressursar frå både Riksantikvaren og Den norske kyrkja ved Kyrkjerådet og Hovudorganisasjonen KA. Sekretariatsleiinga vil vere hos Riksantikvaren. Det vil sikre både kyrkjeleg og antikvarisk kompetanse i arbeidet.

Det formelle forvaltningsansvaret vil liggje til Riksantikvaren, som eit statleg forvaltningsorgan. Programsekretariatet skal vere i Trondheim og vil bli lokalisert i Waisenhuset som ligg vis-à-vis Vestfrontplassen ved Nidarosdomen.

I tillegg skal det etablerast eit nasjonalt fagråd, som skal bidra med faglege råd og sikre breidda i interesserepresentasjonen, medverknad frå brukarane og fagkompetanse inn i arbeidet.

– NHO Byggenæringen og Hovudorganisasjonen inngjekk i fjor haust en samarbeidsavtalen for å sikre istandsetting av kyrkjer over hele landet. Byggenæringen, landets største distriktsnæring, står klar for oppdrag og ser frem til å få være med på å løfte tilstanden til de flotte kyrkjene vi finner rundt om i hele Norge, - uttaler Nina Solli, administrerande direktør i NHO Byggenæringen

Les bevaringsstrategien.

Kjetil Tvedt kirkestrategi

Fra lanseringen av Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i Trondheim. Direktør for kompetanse og seriøsitet i NHO Byggenæringen Kjetil Tvedt sammen med statssekretær i Klima- og miljødepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad, Barne- og familieminister Kjersti Toppe og Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Bygg og Bevar

Fredrik Eriksen RA Rauma Kirke
Avtale mellom Hovedorganisasjonen KA og NHO Byggenæringen

Byggenæringen og kirkelig sektor har inngått en samarbeidsavtale for å sikre istandsetting av kirker og bedre markedsmuligheter for bedrifter. Avtalen skal bidra til at arbeidet gjøres av seriøse og kvalifiserte håndverkere, og at det tilrettelegges for oppdrag og aktivitet over hele landet. Avtalen er ikke begrenset til kirkene som faller inn under bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, men omfatter alle, til sammen 1640 kirker.

Samarbeidet skal også bidra til økt rekruttering til håndverksfagene og sikre at kompetansen forblir i næringen.

Bygg og Bevar som er et samarbeidsprogram mellom klima- og miljødepartementet og NHO Byggenæringen er med. En viktig rolle blir å sikre at verdifulle bygg istandsettes med faglig kvalitet i tråd med kvalifikasjonskravene som settes av Riksantikvaren.

;
;