BNL MD
#

Hovedorganisasjonen KA og NHO Byggenæringen inngår samarbeid om istandsetting av kirker.

Byggenæringen og kirkelig sektor har inngått samarbeidsavtale for å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for næringen. Avtalen skal bidra til at istandsetting av kirkene i Norge skjer av seriøse bedrifter og kvalifiserte håndverkere, og at det tilrettelegges bedre for oppdrag og aktivitet over hele landet.

 

Partene har inngått en avtale som omfatter alle kirkebygg, og er ikke avgrenset til kirkebygg som vil inngå i det kommende bevaringsprogrammet for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg. Målsettingen er å sikre tilgang på kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring av restaureringstiltak og vedlikehold av alle typer kirkebygg (til sammen 1640 kirkebygg) samt oppføring av nye kirkebygg. 

- Vi ser fram til et tettere samarbeid med byggenæringen. Som medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkeeiere over hele landet, har vi en sterk felles interesse med NHO Byggenæringen både når det gjelder å fremme et seriøst arbeidsliv og god tilgang på høy byggfaglig kompetanse og kapasitet over hele landet, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. direktør i Hovedorganisasjonen KA.

 

Bygg og Bevar vil ha en sentral rolle

NHO Byggenæringen samarbeider allerede med Klima- og miljødepartementet om programmet Bygg og Bevar, som skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar er et virkemiddel for bærekraftig bygningsforvaltning, redusere tap av kulturhistoriske verdier og et bidrag for det grønne skiftet i byggenæringen, og vil være en sentral aktør i samarbeidet.

- Bygg og Bevar er glad for at Hovedorganisasjonen KA og NHO Byggenæringen har inngått en samarbeidsavtale, fordi den vil kunne bidra til oppdrag for små og mellomstore bedrifter over hele landet. Dette samarbeidet vil styrke håndverkerne lokalt, noe som vil gi arbeidsplasser i distriktene der kirkene er. Avtalen sikrer også at verdifulle bygg som kirker istandsettes med faglig kvalitet, sier Nina E. Eidem, Daglig leder av Bygg og Bevar. 

Når det gjelder kirker som har vern skal selvfølgelig kvalifikasjonskravene som blir satt av Riksantikvaren følges av alle som skal gjøre en jobb. 

 

Nina Solli og Marit Halvorsen Hougsnæs signerer avtalen foto Bygg og Bevar

Direktørene. Nina Solli fra NHO Byggenæringen og Marit Halvorsen Hougsnæs fra Hovedorganisasjonen KA. Foto: Bygg og Bevar

  • NHO Byggenæringen er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO. Foreningen har ca. 3650 medlemsbedrifter og 76.000 årsverk og byggenæringen er den største næringen lokalt. Foreningen jobber aktivt med å bedre rammevilkårene for byggenæringen, utvikle kompetansetilbud, og legge til rette for en bærekraftig og seriøs bransje.
  • Hovedorganisasjonen KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige fellesråd, Den norske kirke nasjonalt og andre virksomheter i kirkelig og ideell sektor. KA har en egen kirkebygg- og gravplassavdeling og drifter bl.a. en nasjonal eiendomsdatabase over alle landets 1640 kirkebygg og mer enn 2300 gravplasser, KA samarbeider tett med Barne- og familiedepartementet, Riksantikvaren og Kirkerådet om gjennomføringen av bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg som igangsettes i 2024.

Sikrer kompetansen forblir i næringen og økt rekruttering til håndverksfag

En av hensiktene med avtalen er at partene ønsker også å ta et ansvar for at samarbeidet gir positive samfunnsmessige ringvirkninger. Istandsetting av kirkene er en stor satsning over tid som forhåpentligvis vil føre til oppdrag for lokale bedrifter, bærekraftig istandsetting og ikke minst bidra til at løfte håndverksfagene.

- I disse dager hvor byggenæringen står overfor store utfordringer, er dette samarbeidet et viktig motkonjunktur-tiltak som kan gi små og mellomstore håndverksbedrifter viktige oppdrag i sine lokale markeder. Ikke minst fordi avtalen gjelder alle kirkebygg, ikke bare kirkene med vern. Det er viktig å sikre at kompetansen til våre flinke fagfolk forblir i byggenæringen. Oppdrag med å istandsette kirkene vil medvirke til rekruttering til håndverksfag og sikre lokale arbeidsplasser, sier Nina Solli, adm. direktør i NHO Byggenæringen.