BNL MD
#

Fagskolestudie i Restaurering av kirkebygg

Et innføringsstudie

Vi står foran store oppgaver når det gjelder å sette i stand kirkebygg. Den kommende bevaringsstrategien for kirker vil kreve et stort løft, det gjør også det løpende vedlikeholde av landets kirkebygg. Nå er et nytt innføringsstudie i restaurering av kirkebygg på trappene.  

Innenfor mange yrker har det lenge vært vanlig med etterutdanningstilbud for å tilpasse seg nye krav, ny teknologi og økt spesialisering. For fagarbeiderne har dette tilbudet vært mindre bra. Gjennom regjeringens kompetansereform "Lære hele livet" ble det en endring. I 2018 ble det etablert en tilskuddordning gjennom et treparts bransjeprogram mellom staten og partene i arbeidslivet. Gjennom denne ordning ble det opprettet en rekke etterutdanningstilbud for fagarbeidere som skal gjenspeile behovene i samfunnet.

Ordningen er et spleiselag. Staten betaler for utdanningen og fagarbeiderne og arbeidsgiverne investerer sin tid. Studiene som opprettes skal være korte, fleksible og mulig å kombinere med full jobb. Bygg og Bevar har i samarbeid med NHO Byggenæringen og representanter fra Hovedorganisasjonen KA utarbeidet et forslag til et studium. I fjor høst ble flere studier gjort søkbare av Direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse (HKdir), blant dem forslaget "Restaurering av Kirkebygg". Det betyr at det er en offentlig satsning på gang når det gjelder kompetanseheving blant håndverkere også innenfor restaureringsfeltet.

Et fagskoletilbud

Det er flere fagskoler som nå arbeider med søknader om opprettelse av dette studiet. Søknadene skal til direktoratet for høyere utdannelse og kompetanse (HKdir). Blant søkerne er Fagskolen Innlandet, Fagskolen Vestland og Fagskolen Telemark og Vestfold. Alle tilbyr fra tidligere lengre studier innenfor bygningsvern.

Restaurering av kirkebygg skal være på 10 studiepoeng. Relativt sett et kort studie, som dermed er lagt opp som en innføring som skal gi studentene innsikt i viktig muligheter og begrensninger for sitt arbeid. Fagskolene er også opptatt av at dette studie kan være et springbrett for satsning innenfor lengre fagskolestudier som allerede finnes innenfor bygningsvern.

Restaurering av kirkebygg

Formålet med utdanningen er åpenbart ikke å gi studentene en uttømmende kunnskap om restaurering av kirkebygg. Det krever mange års erfaring. Men mange fagarbeidere har en erfaring som langt på vei gjør dem skikket til mange restaureringsoppgaver. Men de mangler kjennskap til prinsipper for restaurering, viktige momenter i en tilstandsvurdering, kunnskap om tradisjonelle materialer etc. Utdanningen kan gi dem en grunnleggende innsikt i hvilken kunnskap som kreves.

 Relevante tema hentet fra er: 

  • Gjennomføring av tilstandsvurderingar i tråd med NS3424, samanhang mellom skadebilete og årsak, samt vurdering av tiltak  
  • Kunnskap om eldre mur, tre og teglkonstruksjonar 
  • Kunnskap om tradisjonelle materiale som kalk, naturstein og materiale av tre 
  • Kjennskap til grunnleggande antikvariske prinsipp slik dei er utforma av Riksantikvaren 
  • Kunne vurdere materiale for reparasjon og ombruk/gjenbruk 
  • Kjennskap til relevant regelverk på området; Kulturminneloven, Plan og bygningsloven, Kyrkjedirektivet 
  • Kjennskap til grunnleggande stilepokar 
  • Kjennskap til organiseringa av kyrkjesektoren 
  • Kjennskap til søknadsprosessar innanfor feltet (Riksantikvaren, Fylket, biskopen mv.) 
  • Kjennskap til databasar for historiske søk 

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. 

Les mer på nettsidene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

;
;